Print
Nov 16

Wednesday 2:45 PM - 4:45 PM

Nov 18

Friday 4:30 PM - 6:30 PM

Nov 21

Monday 2:45 PM - 4:45 PM

Nov 23

Wednesday 2:45 PM - 4:45 PM

Nov 28

Monday 2:45 PM - 4:45 PM

Nov 30

Wednesday 5:00 PM - 7:00 PM

Dec 02

Friday 2:30 PM - 4:30 PM

Dec 05

Monday 2:45 PM - 4:45 PM

Dec 07

Wednesday 5:00 PM - 7:00 PM

Dec 09

Friday 4:30 PM - 6:30 PM

Dec 12

Monday 2:45 PM - 4:45 PM

Dec 14

Wednesday 2:45 PM - 4:45 PM

Dec 16

Friday 2:45 PM - 4:45 PM

Dec 17
  • Varsity
  • scrimmage

Scrimmage

Saturday 2:00 PM

Dec 19
  • Varsity

Practice

Monday 11:00 AM - 12:30 PM

Dec 22

Thursday 3:00 PM - 5:00 PM